Đang gửi...

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Chương trình Đại hội

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình bàn giao xe ô tô cho Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Xem chi tiết tại đây

Tờ trình về việc bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất cho TCT XD Trường Sơn

Xem chi tiết tại đây