Đang gửi...

Lịch sử hình thành

 

GIAI ĐOẠN I: THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỮU NƯỚC (1965 - 1975)

   

25/11/1965:  Đội Khảo sát công binh

GIAI ĐOẠN II: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 1985)

 

1977: Viện Khảo sát thiết kế - Binh đoàn 12

GIAI ĐOẠN III: THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 ĐẾN NAY)

 

1993: Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng

 

2012: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng

 

2018: Công ty cổ phần Tư vấn Trường sơn