Đang gửi...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Xem chi tiết tại đây
1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 Xem chi tiết tại đây
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Xem chi tiết tại đây
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 Xem chi tiết tại đây
4. Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 Xem chi tiết tại đây
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 Xem chi tiết tại đây
6. Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Xem chi tiết tại đây
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021 Xem chi tiết tại đây
8. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty Xem chi tiết tại đây
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Xem chi tiết tại đây
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Xem chi tiết tại đây