Đang gửi...

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

10/08/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

31/07/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN , Xem chi tiết tại đây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

29/07/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

25/07/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Xem chi tiết tại đây

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/07/2020

Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Xem chi tiết tại đây