Đang gửi...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 24/11/2023 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 là 81 cổ đông tương ứng 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 là 44 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp / đại diện là 36 cổ đông và tham dự thông qua ủy quyền là 08 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.557.120 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 93,84% vốn điều lệ. Chi tiết có:

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Xem tại đây.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Xem tại đây.

* Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 

Hội đồng quản trị, Ban Kiển soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các cổ đông tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng HĐQT, BKS Công ty