Đang gửi...

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn với phiên hiệu quân sự là Viện Khảo sát Thiết kế - Binh đoàn 12. Công ty được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 1965 tiền thân là một đơn vị khảo sát, thiết kế đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Là một doanh nghiệp làm kinh tế kết hợp thực hiện an ninh quốc phòng. Khi đất nước thực hiện chính sách đổi mới xóa bỏ chế độ bao cấp Công ty được thành lập lại theo quyết định số...

Xem thêm

Chức năng của công ty

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn hoạt động trong phạm vi cả nước và nước ngoài...

Xem thêm

Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn với phiên hiệu quân sự là Viện

Xem thêm

Thành tích đạt được

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn với phiên hiệu quân sự là Viện

Xem thêm

Mục tiêu phát triển

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn với phiên hiệu quân sự là Viện

Xem thêm