Đang gửi...

Chức năng của công ty

Lĩnh vực hoạt động

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn hoạt động trong phạm vi cả nước và nước ngoài, các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Tư vấn đấu thầu;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Khảo sát địa hình;

- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng;

-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng;

- Kiểm định xây dựng;

- Định giá xây dựng.

7110

(Chính)

2

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

8219

3

In ấn

1811

4

Dịch vụ liên quan đến in

1812

5

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

7490

6

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

7

Cung ứng lao động tạm thời

7820

8

Xây dựng nhà các loại

4100

9

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

10

Xây dựng công trình công ích

4220

11

Phá dỡ

4311

12

Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng);

4312

13

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

14

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

15

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

16

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

17

Sao chép bản ghi các loại

1820

18

Hoạt động tư vấn quản lý

7020

19

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7210

20

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

7410

  • Lập dự án đầu tư x­ây dựng các công trình giao thông;
  • Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn các công trình xây dựng;
  • Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất, đá, nền, móng, vật liệu bê tông làm đường và các công trình xây dựng;
  • Thiết kế và lập tổng dự toán công trình cầu đường bộ các cấp, công trình thủy lợi đến cấp IV, công trình dân dụng đến cấp II và phần xây dựng công trình công nghiệp nhóm C, đường sắt;
  • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật công trình đường bộ các cấp.
  • Xác định nguyên nhân sự cố, kiểm định chất lượng công trình đường bộ;
  • Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ;
  • Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu về thiết kế, xây lắp dự án đầu tư xây dựng các công trình đường bộ;
  • Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng cấp Bộ, cấp Nhà nước do Công ty nghiên cứu thiết kế;
  • Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện và các công trình khác.