Đang gửi...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 25/7/2020 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại biểu đại diện Tổng công ty XD Trường Sơn có ông Cao Quang Chiến - Phó tổng GĐ, ông  Đào Doãn Hạ - Trưởng Ban cán bộ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó phòng Tổ chức lao động.

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 là 91 cổ đông tương ứng 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 là 76 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp / đại diện là 48 cổ đông và tham dự thông qua ủy quyền là 28 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.654.830 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 97,42% vốn điều lệ.

* Chi tiết có Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: xem tại đây

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: xem tại đây.