Đang gửi...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 28/5/2022 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 là 89 cổ đông tương ứng 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 là 42 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp / đại diện là 24 cổ đông và tham dự thông qua ủy quyền là 18 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.470.971 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 90,67% vốn điều lệ. Chi tiết có:

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Xem tại đây.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Xem tại đây.