Đang gửi...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 09/7/2021 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 là 96 cổ đông tương ứng 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 là 63 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp / đại diện là 44 cổ đông và tham dự thông qua ủy quyền là 19 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.530.322 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 92,85% vốn điều lệ. Chi tiết có:

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây.

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Xem tại đây.