Đang gửi...

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

25/07/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Xem chi tiết tại đây

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/07/2020

Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Xem chi tiết tại đây

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

02/01/2020

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Xem chi tiết tại đây

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

02/01/2020

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

02/01/2020

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Xem chi tiết tại đây