Đang gửi...

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn Đại hội đồng Cổ đông lần đầu

Ngày 12/01/2018, Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn (Viện Khảo sát thiết kế - Binh đoàn 12) tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Các đại biểu được mời dự có: Đại diện Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp - Bộ Quốc phòng; Đại diện Binh đoàn 12 có các Phó Tư lệnh: Đại tá Cao Công Chiến, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh cùng đại diện các Phòng, Ban cơ quan Binh đoàn 12 - Tổng Công ty XD Trường Sơn.

Tham dự Đại hội có 58 Cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy chế.

Một chương trình văn nghệ đã được các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn rất sôi nổi, rất chất lượng, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trước khi bước vào Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo, theo Quy chế chặt chẽ của một Đại hội Cổ đông. Ban Tổ chức và Chủ tịch đoàn đã điều hành các chương trình của ĐH, bao gồm các phần việc sau: Báo cáo kiểm tra tư cách các Cổ đông; Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký,

Thông qua Quy chế Đại hội; Công bố Quyết định phê duyệt phương án Cổ phần hóa; Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa; Quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước; Thông qua Điều lệ của Công ty CPTVTS; Thông qua phương án SXKD của Công ty trong 3 năm sau khi CP hóa; Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1 (2018-2023); Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban KS; Chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018…

Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên là các ông: Lê Văn Quân, Trần Chí Dũng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Hồng Trung. Hội đồng Quản trị đã bầu Lê văn Quân là Chủ tịch Hội đồng QT. Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên là các ông/bà: Nguyên Văn Long, Nguyễn Mạnh Chính, Nguyễn Thị Ngân.

Phó Tư lệnh Binh đoàn Cao Công Chiến đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

 

Thông qua Quy chế Đại hội; Công bố Quyết định phê duyệt phương án Cổ phần hóa

 

Đồng chí Đại tá Cao Quang Chiến - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.