Đang gửi...

Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000 tỉnh Lâm Đồng

Tên dự án

: Xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20
  đoạn Km123+105,17 - Km268+000 tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan nhà nước

: Bộ Giao thông vận tải

Tổng mức đầu tư

: 4.110 tỷ đồng (BOT: 1.383 tỷ đồng, BT: 2.727 tỷ đồng)

Nguồn vốn

: BOT kết hợp BT

Tiến độ thực hiện

: Khởi công 25/03/2015, hoàn thành năm 01/06/2016

Thông tin dự án

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bộ Giao thông vận tải

Nhà đầu tư: Liên danh: Tổng công ty 319, Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P , Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh

Tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty TNHH MTV Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng (nay là Công ty CP Tư vấn Trường Sơn), Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình 625 và Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn XDGT phía Nam

Tổng mức đầu tư: 4.110 tỷ đồng (BOT: 1.383 tỷ đồng, BT: 2.727 tỷ đồng)

Nguồn vốn: BOT kết hợp BT

Tiến độ thực hiện: Khởi công 25/03/2015, hoàn thành năm 01/06/2016

Mục tiêu: Nhằm đáp ứng được nhu cầu vận tải khu vực, phát triển kinh tế du lịch cho hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phạm vi dự án: Dự án thành phần 1: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, điểm đầu tại Km123+105 và điểm cuối tại Km154+400. Dự án thành phần 2: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, điểm đầu tại Km154+400 và điểm cuối tại Km268.

Chiều dài: khoảng 134,64 Km

Quy mô đầu tư: Đường cấp III miền núi: Bnền=12m; Bmặt=11m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đoạn theo quy mô đường cấp IV miền núi, gồm 2 làn xe hỗn hợp; Các đoạn tuyến đi qua đô thị (Đoạn qua thị trấn Di Linh, thị trấn Liên Nghĩa và đoạn qua thành phố Đà Lạt giữ nguyên quy mô như hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường. Cầu được giữ nguyên như quy mô hiện trạng.